Działalność i zarząd

Działalność Fundacji kierowana jest do funkcjonariuszy służb mundurowych w służbie czynnej, weteranów i w stanie spoczynku oraz członków ich najbliższych rodzin, którzy z przyczyn związanych z wykonywaną służbą/pracą znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (zdrowotnej, materialnej, zawodowej).

Zakres pomocy obejmuje różne dziedziny życia osobistego i zawodowego funkcjonariuszy.
Fundacja zapewnia swoim podopiecznym wsparcie medyczne, socjalne, prawne i psychologiczne, a także pomaga w wyrównywaniu szans na rynku pracy, nauki i rozwoju osobistego.

W przypadku osób poszkodowanych na służbie, organizujemy i koordynujemy pomoc medyczną, prawną i finansową. Pomagamy w dostępie do lekarzy specjalistów, transporcie do szpitala, wspieramy poszkodowane rodziny.

Ważnym zadaniem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia obywateli. Podejmujemy współpracę w zakresie bezpieczeństwa z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi.

Organizujemy sympozja, szkolenia, warsztaty, wydarzenia sportowe o charakterze edukacyjno historycznym, naukowym  i inne wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa, obrony ludności i zagrożeń terrorystycznych. Prowadzimy działalność patriotyczno-edukacyjną młodzieży.

Fundacja współdziała z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach.

Zarząd

Prezes Zarządu Fundacji:
Grzegorz WYDROWSKI
+48 531 340 962
g.wydrowski@fundacja-sprzymierzeni.pl

Członkowie Zarządu Fundacji:
Paweł ZBROJA
p.zbroja@fundacja-sprzymierzeni.pl
Agnieszka ROBAKOWSKA
a.robakowska@fundacja-sprzymierzeni.pl
Piotr ORŁOWSKI
p.orlowsk@fundacja-sprzymierzeni.pl
Mariusz CABAN
m.caban@fundacja-sprzymierzeni.pl
Aneta WYDROWSKA
a.wydrowska@fundacja-sprzymierzeni.pl
Tomasz CHRÓŚCIELEWSKI
t.chroscielewski@fundacja-sprzymierzeni.pl

Przewodniczący Rady Fundacji:
Cezary JÓŹWIAK
c.jozwiak@fundacja-sprzymierzeni.pl

Członkowie Rady Fundacji:
Piotr GĄSTAŁ
p.gastal@fundacja-sprzymierzeni.pl
Tadeusz SAPIERZYŃSKI
t.sapierzynski@fundacja-sprzymierzeni.pl
Sławomir DUBA
s.duba@fundacja-sprzymierzeni.pl
Tomasz GEDE
t.gede@fundacja-sprzymierzeni.pl
Marcin LASOŃ
m.lason@fundacja-sprzymierzeni.pl
Artur KLIMCZAK
a.klimczak@fundacja-sprzymierzeni.pl