Fundacja Sprzymierzeni z Grom

“W życiu nie ma stopklatki”

Każdego dnia w kraju i na misjach zagranicznych, swoim zdrowiem i życiem ryzykują polscy żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Pożarnej oraz SOP, a także pracownicy cywilni służb medycznych i informacyjnych.

rescue

Pamiętamy o kolegach i ich bliskich –NIE ZOSTAWIMY ICH SAMYCH!

Dając im dowód solidarności teraz, PAMIĘTAMY jak oni w służbie dawali dowody wierności sztandarowi swojej Jednostki.

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM została utworzona 1 grudnia 2010 r. w Warszawie, jako niezależna, apolityczna organizacja non-profit, wspierająca poszkodowanych w służbie żołnierzy, pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy innych służb.

Statutowym celem Fundacji jest wsparcie medyczne, socjalne, prawne i psychologiczne oraz organizowanie opieki zdrowotnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą oraz działania wspomagające ich rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans. Fundacja otacza szczególną opieką dzieci żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy pełniąc służbę dla Polski utracili swoje życie lub zdrowie.