SNIPER EXTREME 2021

 

Zawody taktyczno-strzeleckie SNIPER EXTREME 2021 organizowane są w celu zebrania środków na leczenie i rehabilitację 6 letniego Arka Urbańskiego, syna żołnierza weterana. Tegoroczną zbiórkę dla Arka rozpoczął spływ kajakowy weteranów w ramach akcji „1047dla”, podczas którego pokonano dystans ponad 1000 km Wisłą z gór do morza w szczytym celu. Arek w drugiej dobie życia przeszedł poważną operację serca TGA. Niestety w trakcie operacji nastąpił wylew o którym rodzice dowiedzieli się po dwóch tygodniach. W ciągu tych dwóch tygodni mózg Arka został poważnie uszkodzony. Od tamtej chwili rodzice Arka codziennie walczą ze skutkami wylewu. Przez wylew, Arek jest opóźniony psycho-ruchowo oraz choruje na padaczkę. Żeby ratować życie, lekarze założyli chłopcu zastawkę komorowo-otrzewnową. Arek stale wymaga intensywnej opieki i rehabilitacji. Stąd idea rozszerzenia pomocy o kolejne wydarzenia dla Arka. Zawody SNIPER EXTREME od początku tj. od 2020 r. mają charakter charytatywny a ich celem jest pomoc żołnierzom, weteranom i funkcjonariuszom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu oraz ich najbliższym rodzinom. Jest to pomoc w postaci zbiórki funduszy przeznaczonych głównie na leczenie i rehabilitację.

Opłaty startowe wpłacane przez zawodników, przekazywane są na subkonto podopiecznego Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM. SNIPER EXTREME tworzą wolontariusze i przyjaciele skupieni wokół Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, w tym żołnierze, weterani i funkcjonariusze służb mundurowych oraz utytułowani strzelcy cywilni. Nikt z biorących udział w organizacji przedsięwzięcia, oprócz własnej satysfakcji niesienia dobra nie uzyskuje żadnych korzyści materialnych. Jako pokazała I edycja SNIPER EXTREME 2020 zorganizowana dla Piotra „Zięby” Ziębakowskiego, zawody cieszą się dużą popularnością i są ewenementem na skalę światową.

Organizatorzy po raz drugi i mamy nadzieję nie ostatni, zamierzają wznieść się na najwyższy szczebel organizacyjny i wyciągając wnioski z doświadczeń sprawić, aby SNIPER EXTREME stało na najwyższym poziomie kompetencji i dobrej rywalizacji, a dla zawodników stanowiło największe wyzwanie z tego typu imprez w kraju, Europie a może i na świecie. Współpracę przy wsparciu organizacji zadeklarowało Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. W tym roku formuła zawodów pozostaje bez większych zmian i jest podzielona na część taktyczną i ogniową.

REJESTRACJA

 

Regulamin zawodów znajdziecie na fanpagu Fundacji i SNIPER EXTREME:

Regulamin zawodów Sniper Extreme 2021 dla Arka URBAŃSKIEGO 

Zawody taktyczno strzeleckie Sniper Extreme z elementami TC3 oraz Survivalu są zawodami o charakterze charytatywnym i mają na celu zbiórkę funduszy na leczenie i rehabilitację ciężko chorego syna weterana. Zawody organizuje Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM przy wsparciu żołnierzy weteranów, funkcjonariuszy służb mundurowych i zaprzyjaźnionych strzelców cywilnych, których udział ma charakter wyłącznie wolontaryjny.  

Zawody będą się odbywały w dniach 19-20 listopada 2021 r. na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka. 

Przewiduje się udział max. 40 zespołów (teamów) dwuosobowych. 

Zapisy oraz opłaty startowe będą dokonywane poprzez Portal Strzelecki. 

Cały dochód z zawodów zostanie przekazany na subkonto Arka (pomniejszonych o opłaty manipulacyjne operatora – Portal Strzelecki oraz ubezpiecznie). 

  1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zapisów regulaminu oraz obowiązujących zasad bezpieczeństwa strzelnicy, jak i całego obiektu poligonowego, na których będą przebywać przez cały okres zawodów.  

1.1 Broń pozostaje rozładowana podczas całości trwania zawodów z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej na torach strzeleckich po komendzie „ładuj”. 

1.2 W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mają bezwzględnie rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem toru strzeleckiego) wykonywane mogą być tylko w strefie bezpieczeństwa. 

1.3 Przenoszenie karabinów oraz pistoletów. 

1.3.1 Jeżeli karabiny/karabinki nie są przenoszone w przystosowanych do tego noszakach/plecakach, ich lufy muszą być skierowane w dół w kierunku podłoża – piasku (wyjątek stanowi podłoże sztuczne, czyli beton lub asfalt, tu lufa skierowana do góry). 

1.3.2 Pistolety mogą być przenoszone tylko rozładowane i tylko w kaburach. 

1.4 Odkładanie broni. 

1.4.1 Podczas przebiegu konkurencji w zależności od wykonywanego zadania ogniowego od zawodnika może być wymagana zmiana rodzaju broni. Każdy posiadany egzemplarz broni musi być bezwzględnie zabezpieczony. Broń krótka w przypadku wykorzystywania broni długiej, musi być umiejscowiona w kaburze. Odłożona broń nie może znajdować się dalej niż na wyciągnięcie ręki (wyjątek stanowi polecenie sędziego), a wylot lufy skierowany bezpiecznie w ziemię lub w kierunku pola tarczowego. 

1.4.2 Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi bezwzględnie być użyte. 

1.4.3 W przypadku przejścia na broń krótką, broń długa/karabinek musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne w pozycję ZABEZPIECZONA. 

1.5 Polecenia dedykowanej obsługi technicznej oraz sędziów wykonywane będą bezpiecznie, bezzwłocznie i bezsprzecznie w innym wypadku zespół otrzyma dyskwalifikację i zostanie usunięty z zawodów.  

Bezpieczeństwo zawodników, obsługi i osób przebywających w rejonie poligonu jest priorytetem.  
  1. OBOWIĄZUJĄCE KOMENDY I PROCEDURY NA TORACH STRZELECKICH.

2.1. Przebieg toru rozpoczyna się od komendy: 

„Uwaga” (tzn. przygotuj się) niezależnie od ilości broni przewidzianej na torze zawodnicy całe indywidualne wyposażenie mają obowiązek mieć przy sobie. Wyjątek – zadania na torze podane w opisie stanowiska. 

2.1.2 Sędzia stanowiskowy wraz z sędziami pomocniczymi bezpośrednio nadzorują wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem, chowaniem do kabury/noszaka w wyznaczonej strefie bezpiecznej. Zabrania się wykonywania czynności bez polecenia osób odpowiedzialnych za stanowisko. 

2.1.3 Po zapoznaniu się z opisem danego toru, zawodnicy otrzymają pytanie „Czy są gotowi?” – Zawodnicy przygotowują się do wykonania zadania lub informują, że nie jest są gotowi. Czas przygotowywania wynosi do 5 minut od czasu zapoznania się z opisem przebiegu toru. Po czasie 5 minut sędzia podaje komendę „Start”. Zawodnicy muszą przystąpić do bezpiecznego wykonania zadania, jeżeli nie są pewni poprawności zrozumienia zadania zgłaszają to sędziemu przed komendą start. Po komendzie START czas na realizację zadania nie zostanie zatrzymany aż do przewidzianego w opisie. 

2.1.4 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś gotowy? „oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć Nie lub Nie gotowy. Zawodnicy przyjmują pozycję startową, gdy są gotowi do rozpoczęcia przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość. 

2.1.5 “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi torów może wydać komendę “Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się bezwzględnie zabezpieczyć broń i czekać na dalsze instrukcje. 

2.1.6 Po zakończeniu przebiegu toru na komendę „Stop!” zawodnicy rozładowują broń i pokazują do sprawdzenia. Jeżeli zawodnicy zakończyli strzelanie, muszą opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania broni. 

2.1.7 Zawodnicy przyjmują pozycję startową opisaną w pisemnym opisie toru. W przypadku braku takiego opisu, wskazaną przez sędziego. Stan załadowania broni znajduje się w opisie toru. W przypadku braku, informuje sędzia oraz podaje właściwą komendę. 

2.2. Pętla taktyczna. 

2.2.1 W trakcie zawodów na zawodników czeka szereg zadań z nawigacji w terenie, elementów survivalu, skrytego przemieszczania, maskowania czy zagadnień z dziedziny TCCC, do których musi podejść z pełną koncentracją.  

2.2.2 Opisy torów będą pełne i jednoznaczne.  

2.2.3 Opis torów narzuci formę jego rozwiązania, miejsce rozpoczęcia i zakończenia. 

  1. PUNKTACJA.

3.1. Punktacja przedstawiona jest w formie sumarycznego wyniku punktowego. Wygrywa zespół posiadający najwięcej punktów. 

3.2 Każde zadanie od nawiązania łączności, dotarcia na punkt, ostrzelania celów itd.  posiada własną jednoznaczną, jasną punktacje. Ilość punktów zależy od stopnia trudności – wagi zadania.  

3.3 Ilość punktów jest podana w opisie toru/zadania. 

3.4 W przypadku wykrycia zespołu w czasie przemieszczania otrzyma on karę czasową. 

  1. DYSKWALIFIKACJAZAWODNIKÓW MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO ZA NARUSZENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OBOWIĄZUJĄCEGO REGULUMINU ZAWODÓW I REGULAMINU POLIGONU.

4.1 Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów. 

4.2 Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania. 

4.3 Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym w rejonie poligonu, na strzelnicy/poligonie, np.  chodzenie z załadowaną bronią, celowanie do osób i obiektów itd. 

4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w szczególności uznaje się: 

4.4.1. Zmienianie lub fałszowanie metryczek. 

4.4.2. Po dyskwalifikacji zawodników (zespołu) nie przysługuje zwrot opłaty startowej. 

  1. BROŃi AMUNICJA. 

5.1. Ilości minimalne – na parę 2 x pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu 9mm, z możliwością montażu celowników, latarek za pomocą atestowanych montaży.  

1 x karabinek wsparcia/broń szturmowa od kalibru 223/5.56 do 7.62 mm dopuszczalny 6,5 creedmor, z możliwością montażu atestowanych celowników optycznych, latarek, kolimatorów. 

1 x karabin wyborowy typu repetier do kalibru 338 Lapua z możliwością montażu celowników, latarek.  

5.2. Pistoletowa/rewolwerowa minimum 75 szt. amunicji; 

5.2.1. Karabinek szturmowy/pistolet maszynowy minimum 240 szt.  

5.2.2. Amunicja do karabinu wyborowego minimum 100 szt. Amunicji. 

  1. KABURY I WYPOSAŻENIE

Ograniczenia co do wyposażenia przenoszonego przez zawodnika: zakaz używania dodatkowych monopodów, tripodów, poduszek (dopuszczalny jest woreczek tzw. „skarpeta z piachem”). 

Zawodnicy muszą być przygotowani na ponad 30 godzin autonomicznego działania, wykonując zadania bojowe, rozpoznawcze, medyczne oraz survivalowe – charakterystyczne dla zespołów snajperskich na wrogim terenie.  

6.1. Broń krótka musi bezwzględnie być przenoszona rozładowana w kaburze.  

6.2. Zgodnie z punktem 1.1 cała broń jest rozładowana w czasie zawodów poza stanowiskami, na których zawodnicy wykonują określone i nadzorowane zadania ogniowe, niezastosowanie się do tego punktu Regulaminu powoduje natychmiastową dyskwalifikację zawodnika. 

6.3. Całość wyposażenia musi być w zasięgu ręki przez cały czas trwania zawodów. Dotyczy to zarówno torów strzeleckich jak i pętli taktycznej. Wyjątek to wyraźne polecenie Sędziego i obsługi technicznej. 

  1. ODWOŁANIA

7.1 W pierwszej instancji decyzję będą podejmowane przez sędziego stanowiskowego.  

7.2 Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony i podejmuje ostateczną, nieodwołalną decyzję. 

7.3 Wszelkie dyskusje podczas prowadzenia ognia na linii otwarcia ognia uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikacją. 

  1. PĘTLA TAKTYCZNA

8.1. Zespoły będą miały narzucone realne ramy czasowe przejścia pętli taktycznej, jak i torów strzeleckich.  

8.2. Tory posiadają okno czasowe dla każdego zespołu, tj. w danym czasie może wykonywać zadanie tylko konkretny zespół/zespoły.  

8.3. Spóźnienie się skutkować będzie brakiem możliwości wykonania zadania i zdobycia punktów. 

  1. WYPOSAŻENIE IDOKUMENTYOBOWIAZKOWE 

9.1. Każdy z zawodników musi posiadać IPMED (indywidualną apteczkę), którą zawsze musi mieć przy sobie. 

9.2. Po rejestracji każdy z zawodników otrzyma swój specjalny KOD, którym będzie się posługiwał podczas trwania zawodów. 

9.3. Ubezpieczenie OC i NNW – każdy zawodnik zostanie ubezpieczony w ramach pakietu startowego na czas trwania zawodów. 

9.4. Podczas rejestracji – weryfikacji danych w miejscu zawodów, zawodnicy będą zobowiązani do przestrzegania wytycznych Ministerstwa Zdrowia i podpisania oświadczenia dotyczącego Covid – 19. 

9.5. Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania listy startowej, dostarczenia kopii ubezpieczenia na czas przebywania na terenie Poligonu WICKO. W innym wypadku nie otrzymuje dopuszczenia do zawodów (służby mundurowe zostają obligatoryjnie zwolnione z ubezpieczenia indywidualnego na podstawie delegacji służbowej). 

UWAGA!!! 
REGULAMIN Zawodów SNIPER EXTREME 2021 dla ARKA, może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia zawodów na podstawie wytycznych przekazanych Organizatorowi przez Komendanta CPSP USTKA. Zmiany i ewentualne doprecyzowanie Regulaminu leży w gestii Organizatora. 

KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650


WPŁATY NA CELE STATUTOWE

PLN: 08 1600 1228 0003 0141 3220 7001

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

EUR: PL 86 1090 1056 0000 0001 4425 7576
SWIFT: WBKPPLPP


WPŁATY CELOWE NA PODPIECZNYCH

PLN: 93 1090 0088 0000 0001 4308 7215

Przekaż nam swój 1,5% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.