Fundacja Sprzymierzeni

Warsztaty medyczne dla służb mundurowych – nagłe zdarzenia w trakcie wykonywania zadań służbowych cz. II

Biuro Operacji Antyterrorystycznych, Grom, Komenda Stołeczna Policji, CBA, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz przedstawiciele wielu innych służb mundurowych zaangażowani są w działania prewencyjne i ochronne oraz realizują inne zadania przy EURO 2012. Każda ze służb ma swoje obowiązki i własne procedury. Każda kształci swoich ratowników medycznych i paramedyków oraz zaopatruje ich we własny sprzęt. Każda ze służb czyni to na własną rękę zgodnie z obowiązującymi ich przepisami. Pojawia się zatem pytanie, czy służby te w przypadku współdziałania przy tym samym wydarzeniu będą ze sobą kompatybilne? Czy wykreowane w odrębnych jednostkach i oddziałach standardy będą pozwalały na skuteczną współpracę, gdy zajdzie taka potrzeba?

Tak sformułowany problem był podstawową inspiracją dla organizatorów warsztatów medycznych dla służb mundurowych – nagłe zdarzenia w trakcie wykonywania zadań służbowych. Część druga warsztatów, praktyczna odbyła się w dniu 29 maja na lotnisku na Bemowie w Warszawie. Zgromadzeni na zajęciach paramedycy, ratownicy medyczni sekcji bojowych oraz zabezpieczenia działań różnych jednostek i oddziałów podległych kilku ministerstwom, podejmowali wspólne działania oraz wymieniali doświadczenia i wiedzę. Zajęcia zostały tak skonstruowane, że nie było instruktorów, a jedynie moderatorzy. Trudno proponować grupie fachowców najwyższej klasy z najlepszych polskich oddziałów specjalnych, aby byli uczeni swojego fachu. Idea wymiany doświadczeń i ewentualnego doszkalania we współdziałaniu została wprowadzona do zakresu realizacji warsztatów.

Sprzęt indywidualny

Pierwszym elementem w harmonogramie zajęć była prezentacja własnego wyposażenia indywidualnego w wybranych oddziałach i jednostkach, demonstracja plecaków medycznych oraz wyposażenia dodatkowego. Standaryzacja w zakresie podejmowania działań ratowniczych została określona wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i opisana właściwymi algorytmami. Wyposażanie indywidualne oraz skład plecaka ratownika pozostają w zakresie swobodnej decyzji. Mimo tego okazało się, że większość zespołów używa tych samych środków, a różnica polega głównie na zasadach planowania i ewentualnego korzystania ze wsparcia instytucji Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zasady współpracy z pogotowiem determinują zasady korzystania z własnych zasobów i środków medycznych. W przypadku zdarzenia nagłego istotą skuteczności jest czas, posiadany sprzęt i umiejętności, i te przyczyny determinują stałą potrzebę doskonalenia i wyposażania paramedyków i ratowników.

Karetki i śmigłowce

Zespoły ratownicze dotarły na zajęcia swoimi ambulansami w celu przeprowadzenia prezentacji oraz wykonania praktycznych elementów szkolenia. Doskonalenie umiejętności korzystania z posiadanego sprzętu, udoskonalanie jego funkcjonalności, należą do podstawowych zasad skutecznego działania w przypadku nagłego zdarzenia. Podstawowy cel tej części zajęć to przygotowanie zespołów do współdziałania w ewakuacji poszkodowanych z miejsca zdarzenia. Elementem istotnym dla szybkiej i skutecznej ewakuacji, szczególnie w okolicznościach ograniczonego transportu kołowego w zatłoczonym podczas EURO mieście, jest wykorzystanie dostępnych środków transportu lotniczego. Dotychczasowe procedury w normalnych warunkach nie pozwalają na wykorzystanie śmigłowców nie będących ambulansami, jednak przeprowadzenie symulacji zdarzenia, podczas którego działanie w wyższej konieczności może wymusić takie postępowanie, zostało uznane przez organizatorów za uzasadnione.

Triage i BLS

Podsumowanie warsztatów odbyło się w formie wspólnej gry symulacyjnej. Przypominanie zasad triage oraz podstawowych czynności resuscytacyjnych jest elementem stałego doskonalenia i podtrzymywania właściwych umiejętności. Połączenie elementów praktycznych i teoretycznych we wspólne ćwiczenie oraz współdziałanie członków różnych zespołów z różnych jednostek wprowadziło wiele dynamizmu do zajęć.

LPR

Elementem kończącym warsztaty, ale nie pozbawionym wartości edukacyjnej, była prezentacja sprzętu ratowniczego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych osobiście przedstawił kulisy organizowania się służby oraz wskazał na niezwykłą wartość własnych doświadczeń i wykorzystywanie ich do tworzenia nowych, skuteczniejszych standardów. Budowanie procedur stwarzających maksymalne bezpieczeństwo pełnienia służby na rzecz Ojczyzny w sposób niepodważalny ułatwia podejmowanie nawet najtrudniejszych zadań.

Podsumowanie

Cykl warsztatów medycznych dla służb mundurowych – nagłe zdarzenia w trakcie wykonywania zadań służbowych, miał już dwie odsłony. Współorganizatorami części praktycznej odbywającej się na obiekcie Wydziału Lotniczego Policji w Warszawie oraz na terenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego były: Fundacja SPRZYMIERZENI, Wojskowy Instytut Medyczny oraz Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. Duża liczba uczestników reprezentujących bogatą gamę instytucji, jednoznacznie podkreśla wartość prowadzenia działań pozwalających na wymianę doświadczeń w tym zamkniętym gronie oraz stawia przed organizatorami kolejne wyzwanie kontynuowania tak rozpoczętej pracy.

Dziękując wszystkim współorganizatorom, moderatorom, instruktorom, sponsorom i wszystkim zaangażowanym w organizację, dziękując przede wszystkim uczestnikom, których obecność była najważniejszym elementem podejmowanych działań, zapraszamy do dalszej współpracy i współtworzenia skutecznego sytemu wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń w świecie służb mundurowych.

Narcyz Sadłoń